მომსახურება

კომერციული ორგანიზაციები. რეგისტრაცია და ცვლილებებიკომერციული ორგანიზაცია იქმნება მოგების ამოსაღებად, რაც მისი საქმიანობის ძირითად სახეობას წარმოადგენს. რეგისტრაციისას აუცილებელია კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის, დამფუძნებლის და ხელმძღვანელის პირადობის, ეკონომიკური მიმართულების, დაბეგვრის სისტემის და რიგი სხვა მომენტების განსაზღვრა, რაშიც «სიკ»-ის იურისტები დაგეხმარებიან.
ჩვენი სპეციალისტები განახორციელებენ რეგისტრაციის თანხლებას ყველა ეტაპზე, საქმის ლეგალურობის, გამჭვირვალობის და ოპერატიულობის გარანტირებით —პროცედურის საშუალო ვადა შეადგენს 2 კვირას.
არაკომერციული ორგანიზაციები. რეგისტრაცია და ცვლილებებიარაკომერციული ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობა არაა დაკავშირებული მოგების მიღებასთან. მიღებული მოგება არ ნაწილდება მონაწილეებს და წევრებს შორის, მაგრამ წესდებაში შეიძლება დაფიქსირებული იქნეს უფლება შემოსავლის მომტანი საქმიანობის განხორციელებაზე, თუ ეს შეესაბამება არაკომერციული ორგანიზაციის მიზანს.
არაკომერციული ორგანიზაციის რეგისტრაცია მიმდინარეობს 1-1,5 თვის განმავლობაში, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის — 1,5-2 თვის. “სიკ»-ის იურისტები მოამზადებენ მთელ აუცილებელ დოკუმენტაციას და დაეხმარებიან პროცედურების განხორციელებაში მითითებულ ვადებში, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში — ვადაზე ადრეც კი.
იურიდიული პირების ლიკვიდაცია«სიკ» უკვე მრავალი წელია დაკავებულია იურიდიული პირების ლიკვიდაციით და გააჩნია უდიდესი გამოცდილება ამ საკითხში. კონკრეტულ სიტუაციაზე დამოკიდებულებით ჩვენი იურისტები დაგეხმარებიან თქვენ განახორციელოთ იურიდიული პირის ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია ან გაკოტრება, ანდა შემოგთავაზებენ ალტერნატიულ საშუალებას: იურიდიული პირების რეორგანიზაციას ან ხელმძღვანელის და დამფუძნებლების შეცვლას.
პროცედურა არჩეული ვარიანტის მიხედვით მოითხოვს 2 კვირიდან 8 თვემდე. იურისტები თვალყურს ადევნებენ კანონმდებლობის შესრულებას, გამოიყენებენ პერსონალურ მიდგომას ნებისმიერი საქმისადმი და წარმატებით გადაწყვეტენ დასმულ ამოცანებს.
ფიზიკური პირების გაკოტრებაგაკოტრება ეხმარება ფიზიკურ პირებს ფინანსური ჩიხიდან გამოსვლაში. შესაძლებელია პროცედურების სამი ვარიანტი: ვალების რესტრუქტურიზაცია (ფინანსური გაჯანსაღება), ქონების რეალიზაცია და მხარეთა მორიგება.
თითოეული კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით გაკოტრება შეიძლება გრძელდებოდეს ექვსი თვიდან რამდენიმე წლამდე. “სიკ»-ის იურისტები გათვლიან ზუსტ ვადებს, ჩაატარებენ პროცედურებს და დაეხმარებიან მოვალეს კრიტიკული მდგომარეობიდან გამოსვლაში.
იურიდიული პირების გაკოტრება კომპანიების გაკოტრებისას «სიკ»-ს გააჩნია უდიდესი წარმატებული გამოცდილება როგორც მესაკუთრეებისთვის დახმარების გაწევის საქმეში, ისე კრედიტორების მხარდაჭერაში მოვალის მაკონტროლებელ პირებზე სუბსიდიარული პასუხისმგებლობის დაკისრებისას. ჩვენი იურისტები არ იყენებენ სტანდარტულ ხერხებს და იხილავენ ყოველ სიტუაციას ინდივიდუალური წესით, შეარჩევენ გასატარებელი ზომების აუცილებელ კომპლექსს.
«სიკ»-ში მიმართვისას შეიძლება დარწმუნებული იყოთ, რომ გაკოტრება ჩატარებული იქნება თავიდან ბოლომდე, ხოლო აღნიშნულ ღირებულებას არ დაემატება პროცესის მიმდინარეობისას გაწეული დამატებითი დანახარჯები.
უცხოური კომპანიების ფილიალების და წარმომადგენლობების რეგისტრაცია რფ-ის ტერიტორიაზეკომპანიის წარმომადგენლობა რუსეთის ტერიტორიაზე იძლევა მისი ინტერესების წარმოდგენის და უფლებების დაცვის განხორციელების შესაძლებლობას. ფილიალის შექმნა კიდევ სამეურნეო საქმიანობის განხორციელების საშუალებასაც მისცემს. რეგისტრაციისთვის აუცილებელია რუსეთის ფსსრი-ში მიმართვა განცხადებით აკრედიტაციის შესახებ, დოკუმენტებით და ინფორმაციით იმ უცხოელი მოქალაქეების რაოდენობის შესახებ, რომელნიც წარმომადგენლობაში მუშაობას აპირებენ.
თუ ყველაფერი სწორად არის გაკეთებული, აკრედიტაცია გაცემული იქნება 25 დღის განმავლობაში განცხადების შეტანის მომენტიდან. “სიკ»-ის იურისტები დიდი ხანია მუშაობენ ამ სფეროში და გააჩნიათ სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის დადებითი გამოცდილება, რაც რეგისტრაციის გაჭიანურების გარეშე განხორცილების შესაძლებლობას იძლევა.
М&Аკომპანიების შერწყმა და შთანთქმა — რეორგანიზაციის სახესხვაობებია, რომელიც ეხმარება ბიზნესის გამსხვილებაში. შერწყმისას რამდენიმე კომპანია ერთიანდება ერთ კომპანიად, წყვეტენ ცალ-ცალკე თავის საქმიანობას, ხოლო ახალი კომპანია თავისი კონტროლის ქვეშ იყვანს როგორც აქტივების მართვას, ისე ვალდებულებებს კრედიტორების წინაშე. შთანთქმისას ერთი იურიდიული პირი იღებს 100%-იან კონტროლს მეორეზე და სრულად მართავს მის საქმიანობას.
იმის მიუხედავად, წარმოადგენს თუ არა რეორგანიზაცია თქვენი კომპანიისთვის მეგობრულს (კეთილგანწყობილს) ანდა მტრულს, “სიკ»-ის იურისტები დაეხმარებიან კომპეტენტურად, ჰარმონიულად და ეფექტურად მოაგვარონ შექმნილი სიტუაცია.
საბუღალტრო მომსახურება«სიკ» მუშაობს გადასახადებით დაბეგვრის ყველა სისტემასთან საკუთარი უნიკალური მეთოდიკების საფუძველზე, იცავს ჯარიმების და საურავებისგან, ანიჭებს სრულ ფინანსურ უსაფრთხოებას. ხოლო კონფლიქტების წარმოქმნის შემთხვევაში «სიკ» შეძლებს კლიენტების უფლებების დაცვას სასამართლოში.
ჩვენი საბუღალტრო მომსახურების გამოყენება დაგიჯდებათ უფრო იაფი, ვიდრე საკუთარი სპეციალისტების შენახვა. ამასთან ყველა სამუშაო სრულდება ვადაში და ვადაზე ადრეც, შეიძლება მიმართვა მომსახურებისთვის გაუთვალისწინებელი სიტუაციების წარმოქმნისას, ხოლო რაც მთავარია — შემსრულებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებებზე.
ფას«სიკ» პროფესიულ დახმარებას უწევს ფედერალურ ანტიმონოპოლიურ სამსახურში მიმართვისას.
ჩვენი სპეციალისტები ატარებენ კონსულტაციებს კანონმდებლობის საკითხებზე, ახორციელებენ გარიგების სამართლებრივ ანალიზს და დოკუმენტების მომზადებას, ეხმარებიან ნებართვების მიღებაში, შეტყობინებების შექმნაში, ახორციელებენ ფას-ის შემოწმებების თანხლებას, უწევენ სამართლებრივ მხარდაჭერას რეკლამის სფეროში და იურიდიულ დახმარებას ვაჭრობის შედეგების გასაჩივრებისას. ასევე თქვენ შეიძლება მიიღოთ წარმომადგენლობა ფას-ში ასრ-ში მოხვედრისას.
ანგარიშების განბლოკვაჩვენი სპეციალისტები დაეხმარებიან დაბლოკილ საბანკო ანგარიშთან წვდომის აღდგენაში. «სიკ» — კარგი არჩევანია, იმიტომ, რომ:
  • ჩვენ ვიცით ანგარიშების დაბლოკვის მიზეზები და პრობლემის გადაწყვეტის ყველა გზა;
  • ვმუშაობთ სწრაფად და კონფიდენციალურად;
  • თავიდან ვაცილებთ დაბლოკვასთან დაკავშირებულ რისკებს;
  • თავიდან ვაცილებთ ანგარიშების დაბლოკვას, ვაფასებთ რისკებს ჯერ კიდევ გარიგების მოხდენამდე.
სააბონენტო იურიდიული მომსახურება. ჩვენ — თქვენი კონსულტანტები ვართ ნებისმიერ სიტუაციებში«სიკ» მუდმივ იურიდიულ მომსახურებას უწევს კომპანიებს საჭიროების წარმოქმნის მიხედვით. სამართლის სხვადასხვა დარგის კვალიფიცირებულ იურისტებს გააჩნიათ როგორც მცირე, ისე მსხვილი ბიზნესის ურთულესი საკითხების გადაწყვეტის გამოცდილება.
ჩვენთან თანამშრომლობა საშუალებას მოგცემთ ოპერატიულად გადაწყვიტოთ ყველა იურიდიული პრობლემა, დროულად მიიღოთ აქტუალური სამართლებრივი ინფორმაცია, შეამციროთ საგადასახადო შემოწმებების რისკები და აამაღლოთ ფირმის ეკონომიკური ეფექტურობა მინიმუმ 20%-ით.
წარმომადგენლობა სამედიატორო სასამართლოებში, საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში და არბიტრაჟშისამედიატორო სასამართლო დაკავებულია სამოქალაქო-სამართლებრივი დავებით როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირების მონაწილეობით მხარეთა შორის დავის სამედიატორო სასამართლოში განხილვის შესახებ შეთანხმების არსებობისას. საერთო იურისდიქციის სასამართლოები იხილავენ სამოქალაქო-სამართლებრივ დავებს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირების მონაწილეობით, საარბიტრაჟო სასამართლოები სპეციალიზებულნი არიან საქმეების განხილვაზე ეკონომიკური დავების თაობაზე, როგორც წესი, ბიზნესის მონაწილეობით.
საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში, სამედიატორო და საარბიტრაჟო სასამართლოებში ინტერესების წარმოდგენის აუცილებლობისას “სიკ»-ის იურისტები მზად არიან აწარმოონ საქმე თავიდან ბოლომდე, ყველა სამართლებრივი საკითხის გადაჭრაში დახმარების გაწევით.
გარიგებები უძრავ ქონებასთან«სიკ» მომსახურებას უწევს გარიგებებზე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების ობიექტებთან, მიწის ნაკვეთებთან, აგრეთვე ხელახალი დაგეგმვის და დოკუმენტების და ცნობების გაფორმებასთან დაკავშირებით.
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების რეგისტრაცია ბევრ დროს და ძალას მოითხოვს. ჩვენი სპეციალისტები გაგათავისუფლებენ ბიუროკრატიული პროცედურებისგან და თავის თავზე აიღებენ მთელ სამუშაოს, მისი ხარისხის და ოპერატიულობის გარანტირებით.
გასვლითი და კამერალური საგადასახადო შემოწმებების თანხლება. გამოვლენა და დახმარება დღგ-ს წყვეტებისასშემოწმებების დროს კომპეტენტური თანხლების არარსებობამ შეიძლება არასასურველი შედეგები გამოიწვიოს ორგანიზაციისთვის. როგორც შედეგი —გადასახადების და მოსაკრებლების, საურავების, ჯარიმების დამატებით დარიცხვა და ქონების და აქტივების დაყადაღებაც კი.
“სიკ»-ის იურისტები წლების მანძილზე უზრუნველყოფენ შემოწმებების თანხლებას და იციან, როგორ გაიარონ ისინი კარგი შედეგით. ჩვენი სპეციალისტები დაგიცავენ შეცდომებისგან და გამორიცხავენ ფინანსური დანაკარგების შესაძლებლობას.
ბანკების და არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციების შექმნა და ყიდვასაკრედიტო-საფინანსო ორგანიზაციის (ბანკის), აგრეთვე არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაცის (ასო) შექმნის პროცესი მოითხოვს პროფესიონალიზმის მაღალ დონეს, საკუთარი საქმის ცოდნას, აგრეთვე ასეთი პროექტების წარმართვის მრავალწლიან გამოცდილებას.
“სიკ»-ის სპეციალისტებისათვის ასეთი ამოცანები დიდი ხანია სიახლე არაა, მათი გადაწყვეტა ხდება კომპეტენტურად, ჰარმონიულად და დროულად.
ფასიანი ქაღალდების ემისიათანამედროვე მსოფლიოში ფასიანი ქაღალდები სულ უფრო მეტ ლიკვიდურობას იძენენ, ამიტომ ხშირად «სიკ»-ს მიმართავენ ფასიანი ქაღალდების ემისიასთან დაკავშირებული მომსახურების მისაღებად. ემისია შეიძლება იყოს როგორც აქციებისთვის, ისე ობლიგაციების ან ოფციონებისთვის. ის შეიძლება განახორციელოთ პირველად, ანდა შეუკვეთოთ დამატებით გამოშვება (საზოგადოების აქციების რაოდენობის გაზრდის სურვილის შემთხვევაში, მაგალითად).
«სიკ»-ის კვალიფიცირებული სპეციალისტები დაგეხმარებიან ამ ამოცანის ხარისხიანად და ვადაში გადაჭრაში.
თარგმანი და ნებისმიერი ენიდან თარგმანის დამოწმება სანოტარო წესითხდება სიტუაციები, როდესაც სამართალ დამდგენი დოკუმენტის დედნის ხელთ ქონა არასაკმარისია, თუ ეს დოკუმენტი, მაგალითად, გაფორმებულია უცხო ენაზე. სახელმწიფო ორგანოებმა, გარიგებების კონტრაგენტებმა დასაბუთებულად შეიძლება მოითხოვონ სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი, ვინაიდან სწორედ ის იძლევა ტექსტის აუთენტურობის გარანტიას.
“სიკ»-ის სპეციალისტები ყოველთვის არიან მზად ამ ამოცანის გადაჭრაში დახმარების გაწევისთვის.
ნებისმიერი აქტივების შეფასებაუფლებების სხვადასხვა ობიექტების ღირებულების შეფასება შეიძლება საჭირო გახდეს, როგორც სხვადასხვა სახის სასამართლო პროცესების დროს, ისე კონტრაგენტებთან ბიზნესის საწარმოებლად, ნასყიდობის ხელშეკრულებების დადების, მოთხოვნის უფლების დათმობის დროს. კომპეტენტური და გამოცდილი შემფასებელი — ეს არის მაღალი დონის სპეციალისტი, რომელსაც თამამად შეიძლება ანდოთ თქვენი საკითხის გადაწყვეტა.
აქტივების შესაფასებლად «სიკ»-ში მიმართვისას, თქვენ შეიძლება დარწმუნებული იყოთ იმაში, რომ მომსახურება გაწეული იქნება პროფესიულად, ხარისხიანად და ვადების დაცვით.
ექსპერტიზის ყველა სახეობაზოგჯერ პასუხის გასაცემად სამართლებრივ კითხვაზე მოითხოვება არა მარტო კვალიფიცირებული იურისტის, არამედ საჭირო დარგის ექსპერტის აზრიც. კომპეტენტური, დასაბუთებული და მოტივირებული ექსპერტიზა — ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია რიგი იურიდიული სიტუაციების გადაჭრისას.
«სიკ»-ში მიმართვისას, თქვენ შეიძლება დარწმუნებული იყოთ იმაში, რომ პროფესიონალების გამოცდილი და ჰარმონიული გუნდი თქვენ დაგეხმარებათ ნებისმიერი ამოცანის გადაჭრაში.
სანდო პარტნიორების შერჩევა სხვა ქვეყნებშიინტერნეტის და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენენ საერთაშორისო კავშირები და საქმიანი პარტნიორობები. მაგრამ როგორ შეიძლება იყოთ დარწმუნებული თქვენს კონტრაგენტში, თუ ის არა მარტო უცნობია თქვენთვის, არამედ ბიზნესსაც სხვა ქვეყნაში აწარმოებს?
“სიკ»-ის სპეციალისტები მზად არიან დაგეხმარონ თქვენ სანდო და სწორედ თქვენთვის შესაფერისი უცხოელი პარტნიორის შერჩევაში, ხარისხის და პროფესიონალიზმის გარანტირებით.

ახალი ამბები

Яндекс.Метрика